مقاله روز

مدیریت عملکر کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان + موارد آن

1-  هدف: هدف از تدوين اين روش اجرايي تشریح نحوه مدیریت عملکرد و اندازه گیری عملکرد پرسنل می باشد و با هدف توسعه و بهسازي همزمان كاركنان و سازمان ، به صورتي كه افزايش بهره وري كاركنان و گروه هاي كاري به وسيله كسب مهارت ها و افزايش تعهد و انگيزه که منجر به توسعه و

بیشتر بخوانید